Zdjęcie siedziby Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku


Prokuratura Regionalna
w Białymstoku

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 32

tel. (85) 67 68 100
faks. (85) 73 27 913
e-mail: sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

PA Białystok PO Białystok PO Suwałki PO Olsztyn PO Łomża PO OstrołękaAktualności

2018-07-31 12:41:32

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków dla byłego Szefa ABW.

           Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy mianowaniu funkcjonariusza ABW w grudniu 2007 roku. Zostało ono wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zatrudniony funkcjonariusz miał podrobione świadectwo ukończenia studiów
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Krzysztof B. 20 grudnia 2007 roku wydał rozkaz personalny. Na jego mocy jeden z pracowników cywilnych ABW z dniem 21 grudnia 2007 roku został przyjęty do służby w Agencji i mianowany funkcjonariuszem w służbie stałej na stanowisku Doradcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do zatrudnienia doszło pomimo tego, że w toku postępowania sprawdzającego przeprowadzonego na podstawie wówczas obowiązującej ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, mającego poprzedzać akt mianowania, ustalono, że kandydat uzyskał i posługiwał się stwierdzającym nieprawdę dokumentem – świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie. Funkcjonariusz ten pełnił służbę w okresie od grudnia 2007 roku do 2015 roku osiągając dochód rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Sprawował on także funkcję członka rad nadzorczych. Ogółem z tytułu wynagrodzenia za pracę osiągnął dochód prawie 2 milionów złotych, zaś z tytuł zasiadania w radach nadzorczych osiągnął dochód w wysokości ponad 271 tysięcy złotych.
W toku śledztwa ustalono ponadto, że pomimo posiadanej wiedzy o popełnieniu co najmniej dwóch przestępstw: wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 par. 1 kodeksu karnego) oraz posługiwania się tym dokumentem przez osobę ubiegającą się o mianowanie na funkcjonariusza w służbie stałej ABW (art. 273 kodeksu karnego), ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Krzysztof B. nie zawiadomił, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.
Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności
W związku z tymi ustaleniami byłemu Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Krzysztofowi B. dziś (31 lipca 2018 roku) prokurator ogłosił zarzuty popełnienia dwóch przestępstw.
Krzysztof B. podejrzany o przekroczenie uprawnień, poprzez wydanie rozkazu personalnego o przyjęciu do służby osoby, co do której istniały okoliczności powodujące ryzyko jej podatności na szantaż lub wywieranie presji. Doszło do tego 20 grudnia 2007 roku. W ten sposób działał on na szkodę interesu publicznego, poprzez narażenie wizerunku, autorytetu i prawidłowego funkcjonowania ABW jako organu realizującego zadania ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Działał on również w celu osiągniecia korzyści osobistej i majątkowej przez ustaloną osobę. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego.
Prokurator zarzucił także Krzysztofowi B. niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, polegających na zaniechaniu zawiadomienia prokuratora lub Policji, pomimo posiadanej wiedzy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia co najmniej dwóch przestępstw: wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne oraz posługiwania się tym dokumentem przez osobę ubiegającą się o mianowanie na funkcjonariusza w służbie stałej ABW. Doszło do tego w okresie od grudnia 2007 roku do stycznia 2013 roku. W ten sposób podejrzany działał na szkodę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez ustaloną osobę. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego.
Przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

2018-07-12 12:46:50

           Uprzejmie informuję, iż w dniach 16 – 27 lipca 2018 roku będę przebywał na urlopie wypoczynkowym. Informacji dotyczących prowadzonych i nadzorowanych postępowań udzielać będą prokuratorzy Agnieszka Ostapowicz – Naczelnik Wydziału I Śledczego i Marcin Faszcza – Naczelnik Wydziału III Organizacyjno - Sądowego, w zakresie właściwości kierowanych wydziałów. Informuję, że w okresie urlopu nie będzie odbierana korespondencja mailowa wysyłana na adres rzecznik@bialystok.pr.gov.pl. Maile proszę kierować na adres sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

2018-06-26 09:23:51

Wyroki skazujące za korupcję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

           W dniu 12 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Szczytnie zapadł wyrok skazujący wobec Marka D., byłego Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wobec przedsiębiorcy Krzysztofa K w sprawie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Marek D. był oskarżony o żądanie we wrześniu 2011 roku korzyści majątkowej w postaci pieniędzy kwocie 30.000 zł w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na przebudowę i adaptację budynku na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – art. 228 § 4 k.k.; przekroczenie swoich uprawnień i nie dopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez Krzysztofa K. oraz na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i interesu prywatnego innego przedsiębiorcy z Olsztyna oraz o utrudnienie przetargu publicznego w 12. innych, prowadzonych w WSPol w Szczytnie w latach 2008 do 2011 postępowaniach, poprzez przekroczenie swoich uprawnień i nie dopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych na szkodę interesu publicznego zamawiającego - art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 305 § 1 k.k.
Krzysztof K. został oskarżony o przekazanie Markowi D. celem podmienienia przerobionych dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na przebudowę i adaptację budynku na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty przedsiębiorcy Krzysztofa K. a jednocześnie odrzucenie oferty innego przedsiębiorstwa z Olsztyna – art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.
Sąd Rejonowy w Szczytnie uznał obu oskarżonych za winnych zarzuconych im czynów i wymierzył Markowi D. karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 30.000 zł; orzeczono również środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi na okres 8 lat.
Krzysztof K. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat i grzywnę w wysokości 15.000 zł; orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na okres 3 lat.
Wyrok nie jest prawomocny.


Więcej...

Logo Systemu SDA

Projekt Prokuratury Generalnej

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


NiebieskaLinia

        Przemoc w rodzinie

>>> Prokuratura Regionalna w Białymstoku © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. e-mail: webmaster <<<